Kanunlar

ANAYASA
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu
3575 Sayılı Kanun
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
Dernekler Kanunu
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hususi Hastaneler Kanunu
İş Kanunu
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
181 Sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.08.2012