2021 Yılı Aidatları

Pandemi nedeniyle 2021 yılı aidatlarının 2 eşit taksitte alınması Merkez Yönetim Kurulumuzun 2 Şubat 2021 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Buna göre aidatların ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti de 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenebilecektir.

GENELGE

Sayı : 001-1. 1837 Tarih: 29.12.2020

Konu : 2021 Yılı Üye Aidatları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı

Genelgesi ve buna bağlı olarak Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aynı gün aldığı 2020/76

sayılı kararı dikkate alınarak 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu olarak, çoğunluk

sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. Olağan Genel Kurulunun

ertelenmesine ve 18.Olağan Genel Kurulu tarihinin, salgın hastalığın seyri ve toplantı koşulları

değerlendirilerek, Merkez Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlenmesine karar verilmiştir. Bu

kararın ardından, ilgili Hıfzıssıhha Kurul kararlarının iptali istemiyle çeşitli meslek örgütleri tarafından

davalar açılmış ise de İlçe Seçim Kurulları tarafından genel kurul yapılmasına izin verilmemiştir.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı,

02.10.2020 tarih ve 89780865 153 16230 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün

Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazısının "ilgi" tutulduğu

27/11/2020 tarih ve Z-89780865-153-19961 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıklara İçişleri Bakanı imzasıyla gönderdiği yazıda; "…daha

önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından

düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi

gerektiği değerlendirilmektedir. " denilmiştir.

Bakanlığın bu yazısını takiben küresel salgının ülkemizde ve tüm dünyada yığınsal ölümlere

neden olacak şekilde şiddetlendiği görülerek sokağa çıkma yasakları başlamıştır. Bu durum karşısında

3224 Sayılı Kanuna göre 2020 yılı Ekim ayında yapılması geren Türk Dişhekimleri Birliği Genel

Kurulunun, 2021 yılı Mart ayından önce yapılma olasılığının olmadığı kesin olduğu gibi konunun

uzmanlarına göre daha ileri aylarda da genel kurul gibi büyük toplantıların yapılmasının zor olduğu

ifade edilmektedir.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 18. Maddesine göre, Odaya kayıt ücreti

ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler Birlik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır. Ancak, küresel salgın ve buna bağlı olarak uygulanan toplantı

yasakları nedeniyle, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu yapılamadığından 2021 yılında

uygulanacak Odaya kayıt ücreti ile yıllık aidat tutarının belirlenmesinde yasal imkansızlık ortaya

çıkmıştır.

Oda aidatı meslek örgütünün temel gelir kaynağıdır. Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224

sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına

verilmiş olan görevlerin yerine getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniyle toplanamayan Genel

Kurul’un toplanıp karar alıncaya kadar odaya kayıt ücreti ve üye aidatlarının tedbiren Merkez

Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine mecbur kalınmıştır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

2021 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; Üye aidatlarının:

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve

kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL olarak

belirlenmesine,

2) Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen

yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü

sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

3) Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna

kadar ödenmesine,

4) Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye

bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde

edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

5) 2021 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 400 TL olarak belirlenmesine,

6) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen

dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

7) Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin

aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda

olmasına,

8) Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin

açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan

dişhekimlerinin, üyelik aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

9) Sahibi ve ortağı olmaksızın ilk defa bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya

başlayan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

10)Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş

dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

11)Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların

çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti

alınmamasına,

12)Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış

dişhekimlerinden Odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

Olağanüstü Genel Kurul kararlarının  18. maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK %1,6’DIR

Ödeme Şekilleri;

Aidat ödemenizi; www.izdo.org  adresindeki AİDAT ÖDEME bölümünden ve aşağıdaki banka hesap numaralarından yapabilirsiniz.

        Telefon yolu ile verilecek MAİL ORDER yöntemiyle BONUS ,MAXİMUM VEYA WORLD ÖZELLİKLİ KREDİ KARTLARI İLE  3 TAKSİT ŞEKLİNDE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

DENİZBANK ALSANCAK ŞUBESİ 

IBAN NO: TR41 0013 4000 0064 9737 1000 06  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

YAPIKREDİ BANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN NO: TR16 0006 7010 0000 0051 1689 59  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

İŞBANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN: TR55 0006 4000 0013 4010 4458 79 (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu

10.03.2021