DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 26.11.2021 tarih ve 3671 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikle, Yönetmeliğin 'Suç Duyurusu' başlıklı 12. Maddesi kaldırılmıştır. Böylece, mevzuattaki genel kurallara göre, kanunlarda suç olarak tanımlanmış olan eylemlerle karşılaşılması halinde bildirim yükümlülüğünün varlığı yeterli görülmüş, bazı disiplin fiilleri nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Diğer yandan, Yönetmeliğin 12. Maddesi farklı bir hüküm olarak yeniden düzenlenmiş, özel sağlık kuruluşlarının kurumsal olarak işledikleri eylemlerde, söz konusu eylemlerin yapılmasına katkıda bulunan veya göz yuman şirket ortaklarının da disiplin cezasıyla cezalandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Kurumsal olarak yapılan ve disiplin kurallarını ihlal eden eylemlerin yapılmasına karar verenler genellikle sağlık kuruluşunun sahibi olan kişiler olmasına karşın disiplin sorumluluğunun sadece idari yönden sorumlu olan mesul müdür dişhekimi tarafından üstlenilmesi adalet ve hakkaniyete uygun görülmemektedir. Bu disiplin suçlarının asıl failleri olan sağlık kuruluşu sahiplerinin de cezalandırılmaları suretiyle cezanın etkinliğinin artırılması ve bu fiillerin işlenmesinin önlenebilmesi amacıyla bu değişiklik yapılmıştır.

Sağlık kuruluşlarının kurumsal olarak işledikleri eylemler genellikle reklam, haksız kazanç elde etmeye çalışma, tabela kurallarına uymama, mevzuata aykırı olarak anlaşma yapma, kayıt dışı dişhekimi çalıştırma veya hasta sırlarının korunmasında özenli davranmama şeklinde ortaya çıkmakta ise de bunlarla sınırlı değildir. Sağlık kuruluşu tarafından karar verilerek uygulanan bütün eylemler bu kapsamda değerlendirilebilir.

Bütün bunlardan başka, bu Yönetmelik değişikliği, 26.11.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,  bu tarihten sonra işlenen eylemlerde uygulanabilecektir. Bir başka anlatımla, sağlık kuruluşlarının 26.11.2021 tarihinden sonra kurumsal olarak işledikleri disiplin fiilleri nedeniyle mesul müdür ile birlikte bu fiillerin işlenmesini sağlayan veya işlenmesine göz yuman sahip veya ortaklardan dişhekimi olanlar da mesul müdür ile birlikte sorumlu tutulabilecek; onlar hakkında da disiplin soruşturması açılarak gerekiyorsa disiplin cezası verilebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

***

26 Kasım 2021 CUMA Resmi Gazete Sayı :31671
YÖNETMELİK

Türk Diş Hekimleri Birliğinden:

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “(malpractice)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş sahibi veya ortaklarının sorumluluğu

Madde 12 – Kurumsal olarak işlenen fiiller sebebiyle, bu fiillerin işlenmesini sağlayan veya işlenmesine göz yuman sahip veya ortaklardan diş hekimi olanlar da mesul müdür ile birlikte sorumludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Diş Hekimleri Odalarının Yönetim Kurulları yürütür.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Madde 1-Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “(malpractice)” kelimesi madde metninden çıkartılmıştır.

Madde gerekçesi
Maddenin tanımladığı fiil günümüzde tam olarak bilinmektedir. Ayrıca parantez içinde fiilin yabancı dildeki karşılığını belirtmeye gerek yoktur. Bu bakımdan ilgili kelime madde metninden çıkartılmıştır.

Madde 2-Disiplin Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş sahibi veya ortaklarının sorumluluğu
Madde  12 –
 Kurumsal olarak işlenen fiiller sebebiyle, bu fiillerin işlenmesini sağlayan veya işlenmesine göz yuman sahip veya ortaklardan dişhekimi olanlar da mesul müdür ile birlikte sorumludur.”

Madde gerekçesi
eklam, haksız kazanç elde etmeye çalışma, tabela kurallarına uymama, mevzuata aykırı olarak anlaşma yapma, kayıt dışı dişhekimi çalıştırma veya hasta sırlarının korunmasında özenli davranmama gibi pek çok fiil özel sağlık kuruluşları tarafından kurumsal olarak yönetilen süreçlerle yürütülmektedir. Bu süreçlerin karar verenleri genellikle sağlık kuruluşunun sahibi olan kişiler olmasına karşın disiplin sorumluluğunu sadece idari yönden sorumlu olan mesul müdür dişhekiminin üstlenmesi adalet ve hakkaniyete uygun değildir. Disiplin suçlarının asıl faillerinin de sorumlu tutulması suretiyle cezanın etkinliğinin artırılması ve bu fiillerin işlenmesinin önlenebilmesi bakımından bu değişiklik yapılmıştır.

Yürürlük
Madde 3–
 Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4 – 
Bu yönetmelik hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odalarının Yönetim Kurulları yürütür.

10.05.2022


Bu içerik 1316 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR