SAĞLIK VERİLERİYLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ANAYASA MAHKEMESİNDE!

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, 21.06.2019 tarihli Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in çeşitli hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı. Bu davada, Yönetmelik hükümlerinin hukuka aykırılığının yanı sıra, Yönetmelik’in dayanağı olan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı da belirtilmiş ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması talep edilmişti.

Danıştay 10. Dairesinde görülen davada, Anayasa’ya aykırılık itirazı hakkında bir karar verilmeksizin yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş; bu Karara karşı Danıştay idari dava Daireleri nezdinde itiraz edilmiş, bu başvuruda da Anayasa’ya aykırılık itirazı yinelenmişti.

Başvuruyu görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu maddeyle kişisel sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesine ilişkin kuralların düzenlendiği ve bu  maddenin, dava konusu Yönetmeliğin dayanağını oluşturduğunu belirledikten sonra; Anayasa uyarınca, temel haklar arasında yer alan ve sınırlamanın ancak kanunla yapılabileceği kişisel verilerin korunması alanında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılmasını konu bakımından yetki kurallarına aykırı görmüş ve yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda, geçtiğimiz Haziran ayında benzer nitelikteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin de iptal edildiğine atıf yapılarak 378. maddenin de aynı şekilde, Anayasa’nın 104. Maddesindeki, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin konu yönünden yetki sınırlarının dışında kaldığı belirtilmiştir.

Bu başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından beş ay içinde bir karara bağlanmaması halinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dava dosyasındaki belgelere göre Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin istemle ilgili karar verecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

 

06.05.2021


Bu içerik 595 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR