BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

Sağlık Bakanlığı 27.11.2018 tarihli yazısıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in birim performans katsayısının tanımlandığı 4/ç maddesi ile performans puanının hesaplanmasında varsa birim performans katsayısının da çarpan olarak dikkate alınacağına ilişkin 11. madde hükmünün evvelce Danıştay kararlarıyla iptal edildiği; ancak, 13.11.2018 tarihinde Bakanlığa tebliğ edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.06.2018 tarih ve 2016/3016 E. 2018/3000 K. sayılı kararla bu hükümlere yönelik iptal kararının bozulduğu,  belirtilmiştir.

Bu gerekçeden hareketle, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge’nin yürürlüğünün devam ettiği; Aralık 2018 dönemine ait performansa dayalı ek ödeme hesaplarında birim performans katsayısının kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bakanlığın bu görüşüne karşılık  Birliğimiz tarafından 7 Aralık 2018 tarihinde gönderilen yazı ile  " Sağlık kuruluşları birim performans katsayıları halen yönerge ile belirlenmiş ve Yönetmeliğin 4/ç maddesine yönelik iptal kararı ile bu belirleme hukuki temelini yitirmiş olmakla, ortada uygulanabilecek bir birim performans katsayısı bulunmadığından, performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarında Aralık 2018 tarihinden itibaren Yönerge’de belirtilen birim performans katsayısının kullanılmasına yönelik  Bakanlık yazılarının  yargı kararlarına uygun olmadığından, bu hususun ivedilikle değerlendirilerek düzeltilmesi talep   edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  Birliğimizin talebi doğrultusunda   14 Aralık 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazılarında '... birim performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin yürürlüğe konulan ancak evvelce verilen yargı kararı gereğinin ifası mucibince hâlihazırda uygulanmayan Birim Performans Yönergelerindeki hususların Yönetmelik ile düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla birim performans katsayısının hesaplanmasına yönelik hususlarda yargı kararı gereği yönetmelik ile düzenleme yapılıncaya kadar ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususların ve Birim Performans Yönergelerindeki hükümlerin uygulanmamasını' istemiştir.

Bakanlığın bu değerlendirmesi yargı kararlarına uyulması açısından olumlu bir gelişmedir.

Sonuç olarak bu alanda yeni bir yönetmelik çıkarılmadan birim performans katsayıları meslektaşlarımıza yapılacak ek ödeme hesabında dikkate alınmayacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği

22.02.2019


Bu içerik 2285 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR