DANIŞTAY; SAHİP OLUNMAYAN UNVAN KULLANILMAMALI

DANIŞTAY; SAHİP OLUNMAYAN UNVAN KULLANILMAMALI

Antalya’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun, sahip olunmayan bir unvanı kullanmasına ilişkin olarak mesul müdürü dişhekimi hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda, daha önce de benzer eylemlerle talep oluşturmaya yönelik reklam faaliyetinde bulunması  nedeniyle, Disiplin Yönetmeliği’nin 12/A maddesi uygulanmak suretiyle meslekten geçici süreyle alıkonma cezası verilmiş; dişhekimi söz konusu disiplin cezası ve cezaya dayanak Disiplin Yönetmeliği’nin 12/A maddesinin iptali amacıyla dava açmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 12/A maddesi “Olayların niteliğine ve ilgilinin kişisel ve mesleki durumuna göre disiplin kurulları, Yönetmelikte öngörülene göre bir alt veya bir üst ceza verebilir.” hükmünü düzenlemektedir.

Danıştay 8.Dairesi, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 12/A maddesinin dayanağının 3224 sayılı Kanunun 44.maddesi olduğu, bu nedenle kanuna aykırılık taşımadığı; dişhekiminin daha önce de benzer faaliyetlerde bulunduğu göz önüne alınarak, Disiplin Yönetmeliği’ne göre bir derece ağır ceza verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar vermiştir.

İlgili karar dişhekimi tarafından temyiz edilmiş ise de, temyiz istemi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yerinde görülmeyerek reddedilmiştir.

Bu emsal kararla,  Yönetmeliğe aykırı  benzer davranışın tekrarı halinde bir üst cezanın verilmesinin hukuka uygun olduğu yinelenmiştir.

Danıştay 8.Dairenin 2014/10563 sayılı kararı için tıklayınız…

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/3785 sayılı kararı için tıklayınız…

06.05.2021


Bu içerik 2420 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR