İKİ MAHKEME, İKİ KARAR

İKİ MAHKEME, İKİ KARAR

1. Oda izni olmadan birden çok sağlık kuruluşunda çalışılamaz, dişhekimleri birden fazla sağlık kuruluşuna ortak olamaz

Birden çok sağlık kuruluşunda mesleki faaliyet yürütülebilmesi için dişhekiminin bağlı olduğu odadan izin alması gereklidir. Sağlık kuruluşları, dişhekimlerinin mesleki faaliyetlerini yürütmek üzere ortaklaşa açılan yerlerdir. Bu bakımdan sağlık kuruluşlarının ortaklığı o sağlık kuruluşunda çalışmak anlamındadır.

Bir dişhekiminin, birdin çok sağlık kuruluşunun ortağı ve bir kısmının müdürü olarak mesleki faaliyette bulunması sebebiyle hakkında açılan soruşturma sonunda verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı dava Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme Kararında, dişhekiminin birden çok yerde çalışmasında odanın yetkisi tartışıldığı gibi dişhekimlerinin sağlık kuruluşlarına ortaklıklarının getirdiği statü de tartışılmıştır. Bu önemli Karar’da aşağıdaki ayrıntılı gerekçe ile dişhekimliğindeki pek çok soruya da yanıt verilmiştir:

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; diş hekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşu açması veya açılan birden fazla sağlık kuruluşunda çalışması kayıtlı bulundukları oda yönetim kurulunun izni olmaksızın mümkün değildir.

Tüm mevzuat hükümlerinden bu sonuca açıkça ulaşılmakla birlikte, bir poliklinik veya sağlık merkezinde çalışan bir diş hekiminin sağlık kuruluşu işleten birden fazla şirkete ortak olup olamayacağı hususunun ortaya konulması gerekmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, merkez ve poliklinikler ancak ortaklarının tamamı diş hekimi olan şirketler tarafından kurulabilmektedir. 1219 ve 3224 sayılı Yasa'nın yukarıda yer verilen amir hükümlerine göre çıkarılan Yönetmelik maddesiyle, ortaklarının tamamı diş hekimi olan şirketlere merkez ve poliklinik açma hakkı verilirken, ortakları diş hekimi olmayanlara bu yetkinin verilmemesinin sebebi, diş hekimi olan şirket ortaklarının emeklerini ortağı oldukları şirkete hasretmelerini sağlamaktır. Zaten, Tıbbı Deontoloji Tüzüğü hükmüne göre, kâr amaçlı olarak bir merkez veya polikliniğin açılması da mümkün değildir.

Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasına ekli ticaret sicil gazeteleri ile diğer belgelerden davacının aynı anda, sağlık merkezi ve poliklinik açan ve işleten birden fazla şirketin ortağı ve şirket müdürü olduğu hususu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuş bulunmaktadır.

Bu durumda, aynı ilde birden fazla sağlık kuruluşu açma eylemi sabit olan davacı hakkında Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (i) bendi uyarınca tesis olunan dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Ankara 2.İdare Mahkemesi'nin 2017/4203 Nolu Kararı için tıklayınız... 


2. Odadan izin almadan ikinci yerde dişhekimliği yapılamaz!

Dişhekimlerinin muayenehanesinde veya özel sağlık kuruluşundaki çalışmasının yanı sıra ikinci bir yerde daha çalışabilmesi kayıtlı olduğu odanın bu çalışmayı uygun bulmasına bağlıdır. Söz konusu şartı yerine getirmeden birden çok yerde dişhekimliği yapmak,  disiplin kurallarının ihlalidir.

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği‘nin 42. maddesinde belirlenen bu kurala aykırı davranan dişhekimleri hakkında disiplin cezası verilmektedir. Bu disiplin cezalarından ikisiyle ilgili açılan davalarda karar verildi.

İki sağlık kuruluşunda çalışabilmek için odadan izin alınması şarttır

Ankara’da bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde ve kısmi zamanlı olarak da yine Ankara’daki bir özel hastanede çalışan Dişhekimi, bu çalışması için Oda’dan izin almadığı gerekçesiyle disiplin cezasıyla cezalandırılmıştır.

Bu disiplin cezasının iptali için Dişhekiminin açtığı davada Ankara 4. İdare Mahkemesi  “mevzuat hükümleri ve uyuşmazlık konusu olay birlikte değerlendirildiğinde; çalışmakta olduğu sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşunda çalışma yapmak isteyen dişhekimlerinin bağlı bulundukları odanın iznine bağlı olduğu, bu izin alınmadan birden fazla sağlık kuruluşunda çalışanlara para cezası uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda; Özel ….. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde dişhekimi olarak çalışmakta iken bağlı bulunduğu dişhekimleri odasından izin almadan …… Ankara Hastanesinde de kısmı zamanlı çalıştığı hususu sabit olan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin  2018/248 sayılı kararı için tıklayınız...

Kararlar itiraza açıktır

Her iki Karara da davacı dişhekimleri tarafından itiraz edilebilecektir. İtirazlar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Daha önce de benzer kararlar verilmişti

Diğer yandan hatırlanacağı üzere benzeri bir olayda Afyonkarahisar İdare Mahkemesi tarafından verilen ve İstanbul’da çalışan dişhekiminin aynı zamanda Afyon’da bir özel hastanede de çalışmasının mümkün olmadığına ilişkin Karar Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylanmıştır.

İlgili Kararın haberine buradan ulaşabilirsiniz

06.05.2021


Bu içerik 2165 kez okundu.

DİĞER DUYURULAR